seuran säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI I  Yhdistyksen nimi on Pohjois- Karjalan Urheilukalastajat ry Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan seuraksi. Seuran viralliset kieli on Suomi . Pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä käytetään suomea. Seura on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n, Finlands Fritidsfiskares Centralaorganisation rf:n Pohjois- Karjalan vapaa-ajankalastajapiirin jäsen.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU - Seuran tarkoituksena on yhdistää toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajat ja muita kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistävät henkilöt ja toimia yhdyssiteenä heidän ja vapaa- ajankalastajapiirin välillä, kehittää vapaa-ajankalastusta ja kalavesien hoitoa sekä kalastuskulttuuria, - edistää kalavesiin liittyvää luonnon- jä ympäristönsuojelua, luonnon virkistys- ja moninaiskäyttöä ja luontoliikuntaa sekä - huolehtia toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajien ja -kalastuksen eduista.

3 § Tarkoituksiensa toteuttamiseksi seura - toimii yhteistyössä vapaa-ajankalastajapiirin kanssa, - edistää jäsentensä ja kaikkien vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia ja kalavesien hoitoa opastamalla ja neuvomalla, - tekee vapaa-ajankalastusta tunnetuksi niin nuorten kuin varttuneidenkin parissa järjestämällä kilpailuja, tiedotus- ym. vastaavia tilaisuuksia ja julkaisemalla harrastukseen liittyvää materiaalia,  - perehdyttää jäseniään kalastus- ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja kestävän käytön mukaisen kalastuksen ja kalavesien hoidon järjestämisessä, Toimintansa tukemiseksi ja kehittämiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja omistaa, ylläpitää ja vuokrata toimintaa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vesialueita sekä virkistyskalastus- ja retkeilyvälineitä jäsentensä käyttöön ja - järjestää kalastus- ja retkeilytilaisuuksja.

4§ JÄSENET
Seuran varsinainen jäsen voi olla henkilö, joka on ilmoittanut haluavansa jäseneksi ja joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi seuran kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa,

5§JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen päätöksen tekoa hallituksen tulee varata asianomaiselle tilaisuus antaa selitys asiassa. Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava eroamisvuoden jäsenmaksu, jos se on erääntynyt maksettavaksi ennen jäsensuhteen päättymistä. Jäsenellä on oikeus viedä hallituksen erottamispäätös seuran kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitus erottamisesta on jäsenelle lähetetty.


6§  LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Seuran varsinaiset jäsenet suorittavat liittymismaksun sekä vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous. Kannattavat jäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattavana jäseninä oleville henkilöille ja yhteisöille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

7§ HALLITUS 
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus valitse keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä, Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

8§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄNÄ ON
- johtaa seuran toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen perusteella kuuluvat hallitukselle, kutsua koolle seuran kokoukset, valmistella esitettävät asiat ja toimeenpanna kokouksen päätökset, pitää jäsenluetteloa seuran jäsenistä ja toimittaa jäsenluettelo pyydettäessä keskusjärjestölle, ottaa ja vapauttaa seuran toiminnan hoitamista varten tarvittavat toimihenkilöt, - suunnitella ja valmistella seuran toimintaa ja asettaa sitä varten tarpeellisia toimikuntia ja jaostoja, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa. 

9§ SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä jonkun henkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin.

10§TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 
Seuran tilikausi on kalenterivuosi, Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/tojminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle.

11§ SEURAN KOKOUKSET 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsenillä ja -puheenjohtajilla on oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12§SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

13§ VARSINAISET KOKOUKSET 
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 7 S:n mukaan sekä edustajat vapaa-ajankalastajapiirin kokouksiin 7 valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

15§SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä, Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta- Sääntömuutoksista on ilmoitettava keskusjärjestölle ja vapaa-ajankalastajapiirille. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16 S Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan seuran toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Seuran uudistetut säännöt on hyväksytty Patentti ja Rekisterihallituksessa 16.05.2019 
Rekisterinumero 53.272